poniedziałek, 23 stycznia 2017

Urlop ojcowski po przysposobieniu dziecka

Ojcu adopcyjnemu, tak jak każdemu tacie, który chce opiekować się swoim dzieckiem, przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego.
Urlop ojcowski jest przyznawany na podstawie pisemnego wniosku  (podania) o udzielenie takiego urlopu przez pracodawcę. Ojciec adopcyjny może ubiegać się o urlop ojcowski dopiero po uprawomocnieniu się decyzji sadu o przysposobieniu dziecka (dzieci). W przypadku przysposobienia dzieci starszych nadal przysługuje prawo do takiego urlopu jeżeli:
- dziecko nie ukończyło 7 roku życia;
- jeżeli wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego to urlop ojcowski może być przyznany do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.
Zatem aby skorzystać z prawa do urlopu ojcowskiego należy po uprawomocnieniu się decyzji sądu złożyć wniosek (podanie) o urlop ojcowski. Ważne jest by wniosek taki złożyć przynajmniej 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia urlopu ojcowskiego. Jeżeli wniosek spełnia ten wymóg to pracodawca nie może odmówić świadczenia. W podaniu należy określić termin urlopu oraz podać dane przysposobionego dziecka (imię, imiona, data urodzenia). Do wniosku powinno się też dołączyć dokumenty poświadczające fakt przysposobienia dziecka (np. kopię postanowienia sądu o przysposobieniu). Mnie udało się uzyskać to świadczenie po złożeniu wniosku (podania) z załączoną kopią wniosku do sądu o przysposobienie dzieci oraz kopią nowych odpisów aktów urodzenia moich córek. Ważne by w składanych kopiach dokumentów nie były widoczne pierwotne (sprzed adopcji) dane osobowe adoptowanych dzieci (nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL).
Urlop ojcowski to 14 dni pełnopłatnego urlopu, o który ojciec adopcyjny może ubiegać się u swojego pracodawcy po uprawomocnieniu się decyzji sądu o przysposobieniu dziecka. Maksymalny czas takiego urlopu to 14 dni kalendarzowych (dwa tygodnie) liczonych razem z dniami, które są ustawowo dniami wolnymi od pracy (soboty, niedziele, święta). Tak więc jeśli w trakcie urlopu trafi się dzień świąteczny to nie powoduje to przedłużenia urlopu. Urlop ten można wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach po 7 (siedem) dni. Urlop można skrócić lecz jego niewykorzystana część przepada. Warto zatem dobrze zastanowić się nad planowanym terminem takiego urlopu.

Termin urlopu ojcowskiego może pokrywać się z urlopem macierzyńskim przyznanym matce przysposobionego dziecka. Natomiast nie można przenosić prawa do urlopu ojcowskiego na inną osobę (np. na matkę).

W moim przypadku (adopcja dwójki dzieci w wieku 5 i 10 lat) prawo do urlopu przysługuje na młodsze z przysposobionych dzieci. Jednak planując termin urlopu ojcowskiego starałem się go dostosować także do potrzeb starszej z córek. Zdecydowałem się aby urlop ten pokrywał się z terminem ferii zimowych. Urlopu ojcowskiego nie traktuję jako nagrody lub czasu na świętowanie. Urlop ojcowski daje mi szansę na większe zaangażowanie w proces adaptacji dziecka w nowym środowisku. Pozwala na wsparcie żony/matki w opiece nad dzieckiem oraz w procesie wprowadzania dziecka do nowej rodziny.

Urlop ojcowski to czas, który należy imo wykorzystać na pracę z dzieckiem, które bardzo potrzebuje wsparcia ze strony ojca. A starsze dzieci mogą szczególnie mocno potrzebować takiego wsparcia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz